Бізнес планування, послуги з розробки інвестиційного обгрунтування для ідеї, проекту, програми

Інвестиційне обгрунтування розробляється для оцінки перспектив реалізації інвестиційного проекту. У варіанті запропонованому APP-Invest, інвестиційне обгрунтування це ретельно пророблений документ в рамках якого оцінюється більшість аспектів пов’язаних з реалізацією інвестиційного проекту.

Функціонально, такий документ готується безпосередньо для прийняття остаточного рішення щодо доцільності інвестування в проект і в основному на пізніх стадіях проведення переговорів з інвестором, кредитором. Інвестиційне обгрунтування також можна використовувати для комплексної експертизи вже діючого інвестиційного проекту або програми.

Послуги APP-Invest по розробці бізнес плану в формі інвестиційного обгрунтування, в описі за посиланням: розробка інвестиційного обгрунтування для інвестиційної ідеї, проекту, програми.

У інвестиційне обгрунтування включені більшість з можливих існуючих розділів вивчаються при бізнес моделюванні. У тому числі фахівцями APP-Invest передбачається інжинірингова частина яка включає опис заходів щодо підвищення ефективності інвестиційного проекту, способи його розвитку, а також можливі альтернативні варіанти реалізації.

Досить важливими перевагами інвестиційного обгрунтування, є детальне опрацювання ризиків і організаційного плану проекту, включаючи методи, організаційні способи і заходи для їх уникнення або мінімізації негативних наслідків у разі їх настання.

Основна інформація про APP-Invest

APP-Invest це професійна консалтингова компанія яка працює в сфері інвестицій. Основними напрямками діяльності компанії, є: управління будівельними інвестиційними проектами; інжиніринг; консалтинг; юридичні послуги.

Основну інформацію пов’язану з APP-Investможно знайти на сторінці сайту: інформація про APP-Invest.

Компанія спеціалізується на комплексному супроводі та управлінні інвестиційними проектами. Для ефективного супроводу інвестиційних проектів компанія здійснює діяльність за кількома основними напрямками перерахованими вище.

Напрямки діяльності APP-Invest дозволяють забезпечити належну реалізацію інвестиційного проекту, яка буде повністю відповідати критеріям Замовника. Важливою перевагою компанії є – досвід фахівців у сфері консалтингу та права, який дозволяє ефективно ідентифікувати більшість ризиків які виникають у процесі реалізації інвестиційних, на початкових стадіях, або навіть до їх появи в рамках проекту, чим мінімізувати негативні наслідки від їх настання.

Підсудність спору по справі про оскарження протиправних дій департаментів благоустрою та архітектури

Загальна частина

Встановлюючи підсудність справи яка стосується оскарження дій органів місцевого самоврядування, слід визначити обставини які стосуються предметного та суб’єктивного складу сторін з урахуванням територіальної підсудності та можливих винятків з практики Верховного Суду України щодо підсудності справ.

Право на звернення та предметна підсудність

За змістом частини 1 статті 124 Конституції України передбачено, що юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а відповідно до частини 1 статті 91 Цивільного кодексу України юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

Захист прав та інтересів, у тому числі, юридичної особи є видом державного захисту цих прав та свобод і саме держава бере на себе такий обов’язок, відповідно до частини 2 статті 55 Конституції України.

Право на судовий захист передбачає і конкретні гарантії ефективного поновлення в правах шляхом здійснення правосуддя. Відсутність такої можливості обмежує це право, а за змістом частини 2 статті 64 Конституції України право на судовий захист не може бути обмежено навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану.

Предметна підсудність

Кодекс адміністративного судочинства України передбачає, що відповідно до частини 2 статті 2 та частини 1 статті 6 кожна особа має право звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Звернення відбувається в порядку визначеному Кодексом, шляхом подання позову до адміністративного суду.

Отже право на звернення гарантоване державою, а предметом справи при звернені до адміністративного суду має бути будь-яке суб’єктивне уявлення заявника (позивача) про наявність порушення його прав представниками державних органів чи органів місцевого самоврядування.

Відповідно до абзаців 6-10, 15-20 основної статті Кооператив виходив із того, що його права порушені послідовно вчиненими діями Департаментів благоустрою та архітектури які полягали у виписуванні незаконних приписів, неповідомленні Кооперативу про них та незаконному демонтажі власності членів Кооперативу.

Підсудність за складом сторін учасників судового процесу

Згідно з пунктом 1 частиною 2 статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.

Кооператив зареєстрований як юридична особа в встановленому Законом України порядку і має відповідний унікальний код ЄДРПОУ, а відповідні відомості про це внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України. Після проведення державної реєстрації, Кооператив набув всі відповідні права юридичної особи, що в тому числі відображено в його Статуті.

Відповідно до Статуту, Кооператив є неприбутковою організацією і був заснований на підставі рішення Виконавчого комітету Ленінградської районної ради народних депутатів та створений з метою задоволення соціальних та інших потреб його Членів:

 • для експлуатації гаражів для транспортних засобів належних Членам Кооперативу (в разі необхідності – будівництва нових та реконструкції існуючих за власні кошти Членів Кооперативу) та іншого майна, яке передане у власність або в користування Кооперативу його Членами;
 • для організації зберігання та технічного обслуговування належних членам Кооперативу транспортних засобів.

За напрямком діяльності Кооператив є гаражно-автомобільним. Основними видами діяльності Кооперативу є: експлуатація гаражів для зберігання належних Членам Кооперативу транспортних засобів; зберігання, самостійний ремонт та технічне обслуговування належних Членам Кооперативу транспортних засобів, а також надання Членам Кооперативу інших послуг, які відповідають меті створення Кооперативу.

Статутом врегульовано питання правового статусу кооперативу:

 1. Для досягнення мети діяльності Кооператив має право:
  • на одержаній в установленому порядку, від міської та районної адміністрації в безстрокове користування земельній ділянці проводити експлуатацію гаражного комплексу Членів Кооперативу та іншу обумовлену даним статутом діяльність;
  • здійснювати підрядним або господарським способом за бажанням і за рахунок Членів Кооперативу будівництво, ремонт або реконструкцію гаражів для транспортних засобів та інших будівель і споруд;
  • укладати договори, пов’язані з будівництвом, експлуатацією, реконструкцією і ремонтом гаражів для транспортних засобів та інших будівель і споруд Кооперативу, а також інші договори відповідно до предмету, мети і цілей діяльності Кооперативу;
  • створювати структурні підрозділи Кооперативу без надання їм права юридичної особи;
  • набувати майнові та немайнові права на майно загального користування та забезпечувати юридичний захист прав та інтересів всіх своїх членів;
  • відкривати, використовувати та закривати банківські рахунки в Україні;
  • Кооператив має також інші права, що передбачені Статутом або визначаються чинним законодавством України.
 2. Кооператив зобов’язаний:
  • додержуватися встановлених правил і норм експлуатації та ремонту гаражів, належно утримувати територію Кооперативу;
  • своєчасно провадити ремонт будівель та споруд Кооперативу, забезпечувати належне використання інженерного обладнання та утримання майна загального користування;
  • своєчасно і якісно виконувати обґрунтовані замовлення (заявки) кожного Члена Кооперативу по проведенню за його кошти необхідних будівельно- ремонтних робіт;
  • організувати та забезпечувати надійну охорону майна Кооперативу, зокрема шляхом: надійного обладнання огорожі території Кооперативу і встановлених місць в’їзду – виїзду; випуску з території Кооперативу транспортних засобів під керуванням їх власників або осіб, які мають засвідчене нотаріусом доручення на право користування транспортним засобом; заборони допуску і перебування на території Кооперативу сторонніх осіб.

Отже Статут надає Кооперативу повноваження, щодо організації експлуатації майна та його охорони (в тому числі гараж може перебувати на балансі Кооперативу), та визначає коло уповноважених осіб на представництво інтересів його Членів в відносинах які виникають в питаннях пов’язаних із експлуатацією гаражів.

Демонтаж (знос) гаражу відноситься до кола інтересів Членів кооперативу, які Кооператив відповідно до свого Статуту, уповноважений представляти як юридична особа, а тому є належним та уповноваженим представником потерпілих фізичних осіб в спорі який виник.

Департамент благоустрою та Департамент архітектури є органами місцевого самоврядування та мають статус юридичної особи.

Згідно пункту 7 частини 1 статті 3 Кодексу адміністративного суду України суб’єктом владних повноважень є орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, при цьому в відповідності до частини 3 статті 50 Кодексу, відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.

Таким чином за суб’єктним складом, справа підсудна та підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Територіальна підсудність

За загальним правилом, розгляд справ відбувається за місцезнаходженням Відповідача чи одного із Відповідачів. Департаменти архітектури та благоустрою перебувають в місті Києві (за юридичною та фактичною адресами).

Адміністративним Судом який розглядає адміністративні справи міста Києва є “Окружний Адміністративний Суд міста Києва”.

Результат розгляду звернення судом

Після звернення до адміністративного суду, суд розглянувши позовну заяву прийняв її до розгляду. Копія роздруківки Ухвали суду із державного реєстру судових рішень України в кінці цієї статті. Оригінал Ухвали у адміністрації Кооперативу.

Висновок

Перелічені в цій статті норми права, дозволяють визначити підсудність спору між Кооперативом та Департаментами благоустрою і архітектури, за адміністративним судом, як спір між юридичною особою та органом місцевого самоврядування.

Повернення до змісту в цій статті:

Повернення до змісту в основній статті та додатків до неї:

 1. про оскарження незаконних дій департаментів КМДА;
 2. додаткові пояснення стосовно функціонування органів місцевого самоврядування;
 3. стосовно сплати судового збору;
 4. стосовно позовних вимог в справі;
 5. постанова суду 1-ї інстанції;
 6. про відкриття апеляційного провадження;
 7. постанова суду 2-ї інстанції.

Зміст бізнес плану

Бізнес план складається з різних розділів. Склад і зміст бізнес плану в основному залежить від завдання, яке ставить Замовник бізнес плану на його розробку.

З прикладом змісту бізнес плану Ви можете ознайомитися за посиланням: зміст бізнес плану інвестиційного проекту.

В якості розробника бізнес плану, слід залучати компанію яка крім досвіду розробки бізнес планів, має практичний досвід пов’язаний з реалізацією інвестиційних проектів. Практичний досвід, допоможе зосередити увагу Замовника на основні питання пов’язані з реалізацією проекту. Особливо, це актуально якщо бізнес план розробляється в якості практичного посібника з реалізації інвестиційного проекту або для оцінки ризиків проекту.

Грамотно розроблений і продуманий бізнес план, дозволить Вам уникнути фінансових втрат і успішно реалізувати проект.

Оцінка ризиків за допомогою бізнес-плану

Оцінка ризиків які можуть виникнути в процесі реалізації інвестиційного проекту, це дуже важлива частина для успішного проекту. Очевидно, що чим більше і якісніше на початку проекту будуть вивчені ризики і деталізовані способи для їх уникнення або мінімізації їх наслідків, тим більше шансів успішно завершити проект.

Існують різні способи та методи аналізу ризиків проекту. З деякими з них, можна ознайомитися за посиланням: щодо оцінки ризиків проекту і бізнесу за допомогою бізнес плану.

Вивчення рисків інвестиційного проекту це потрібна і неоціненна частина бізнес плану. У деяких інвестиційних проектах опис ризиків може зайняти більшу частину бізнес плану. Багато з описаних ризиків так і не відбудуться. Але в разі якщо один з ризиків спрацює, то добре пророблений бізнес план, допоможе не втрати пильність і зробити оперативні дії і зменшити їх наслідки або взагалі знизити їх до нуля.

Таким чином, можна узагальнити, що завданням оцінки ризиків є їх аналіз (виявлення), так і розробку методів і способів для їх уникнення або зниження їх негативного наслідки до нуля.

Опис кількох міфів і забобонів стосуються юридичних питань пов’язаних із зовнішньою рекламою

Пропонуємо Вам прочитати цікаву статтю стосується питань оформлення зовнішньої реклами. Стаття заснована на проблемах з якими періодично стикаються фахівці нашої компанії в практиці пов’язаної з оформленням зовнішньої реклами та незаконними діями органів державної влади і місцевого самоврядування.

Проблеми виникають в юридичній сфері позначені у вигляді міфів, для спрощення викладу матеріалів у статті. Міфи в цій статті, це свого роду усталені думки з приводу деяких фактів щодо оформлення зовнішньої реклами і помилкових думок щодо її оформлення.

Ознайомившись з статтею за вказаним посиланням: міфи про зовнішню рекламу, Ви зможете переглянути підходи до зовнішньої реклами і уникнути збитків у зв’язку з неправильним трактуванням Закону України про рекламу та інших актів.

Кредитування будівельно – інвестиційних проектів в Україні (кредитна програма )

В рамках співпраці з фінансовими структурами з ЄС, наша компанія пропонує вам можливість отримати кредит під свій інвестиційний проект.

Опис умов видачі кредиту і умов необхідних для його отримання читайте за посиланням: опис кредитної програми фінансування будівельних проектів.

Дана кредитна програма дозволяє Замовнику на кредитне фінансування отримати фінансові кошти в необхідному обсязі під будь-який проект. При це максимальна річна ставка в залежності від проекту не буде перевищувати 7%. Повернення кредиту до 7 років без урахування фінансових канікул

Чи варто підприємству працювати з інвестором і чи потрібні йому інвестиції?

Майже кожне працююче підприємство або бізнесмен в процесі здійснення діяльності, в певний момент стикається з проблемою розвитку бізнесу. Проте не кожен бізнес здатний самостійно вирішити зазначену проблему без залучення додаткових фінансових коштів зі сторони.

Для залучення коштів, необхідно створити вигідний і цікавий проект, який зможе зацікавити інвестора. Але чи варто залучати інвестора в роботу?, або може варто отримати кредит?, або може варто очікувати гранд?. Опис деяких проблем пов’язаних з роботою з інвестором, ви можете знайти в статті, за посиланням: чи варто організації працювати з інвестором або кредитом.

Аутсорсинг бізнес-процесів

Про аутсорсинг

Аутсорсинг (від англійського аутсорсингу: out-source-using), це стратегія розвитку компанії (бізнесу), яка базується на принципі концентрації зусиль спеціалістів компанії на основному процесі, який приносить прибуток. Якщо процес не приносить дохід, то його передають під управлінням зовнішньої спеціалізованої компанії.

Зусередження зусиль компанії на основному процесі дозволяє організації отримати ряд позитивних переваг, наприклад:

 • передача процесів на обслуговування, в основному дешевше, ніж самостійне обслуговування процесу;
 • покращується якість обслуговування процесів, за рахунок залученої зовнішньої компанії;
 • організація спільної роботи з зовнішньою компанією, включає в себе ряд особливостей. Фактически робота підприємства у відношенні переданих процесів переходить на роботу за контрактом. Контракт передбачає оцінку видів, обсягів та вартості робіт. Також, контракт дозволяє оцінити виконані роботи в системі: гроші / час / якість;
 • слабо керовані процеси, завдяки стратегії “аутсорсинг” стають керованими;
 • і т.п..

Аутсорсинг це хороший інструмент для вирішення поставлених перед організацією завдань, але не “панацея”. Робота з зовнішньою компанією, і сама по собі робота в жорстких умовах контракту – це не так просто. Також не слід забути, що не всі процеси слід передавати, іноді передавати процес проблематичні і дорожче, ніж обслуговувати самостійно.

Передача бізнес процесів компанії

Аутсорсинг, це перш за все стратегія розвитку компанії. Основна ідея стратегії заснована на принципі зосередження зусиль фахівців компанії на основному процесі, який приносить дохід.

Якщо процес не приносить дохід, то згідно зі стратегією “аутсорсинг”, його передають під управління зовнішньої спеціалізованої компанії (яка здійснює професійну діяльність в цьому питанні).

Про переваги застосування стратегії “аутсорсинг” читайте за посиланням: переваги застосування стратегії аутсорсинг.

Існують різні варіанти (схеми) передачі процесу на обслуговування зовнішній компанії, наприклад:

 • передача зовнішній компанії окремих видів робіт, контроль за ходом виконання яких здійснює власний персонал Замовника;
 • передача спеціаліста “в оренду”. Тобто, зовнішня компанія вводить в штат організації Замовника свого спеціаліста, який виконує певні роботи по контракту. Переданий в оренду спеціаліст може підкорятися Замовнику безпосередньо, а також здійснювати функцію підбору персоналу в штат Замовника та його навчання;
 • віддалене обслуговування, для консультацій або фізичного обслуговування. Наприклад в ІТ сфері, для забезпечення роботи програмного забезпечення і т.п.;
 • і т.п..

Супровід будівельних інвестиційних проектів

APP-Invest пропонує послуги з управління, обслуговування, супроводу бізнес-процесів юридичної особи “під ключ” (що дозволяє Замовнику, позбавитись від заважаючих отриманню прибутку вторинних і слабо керованих процесів).

Також, APP-Invest проводить консультації з питань застосування стратегії аутсорсинг, щодо її переваг і недоліків, способів і методів поліпшення результатів застосування стратегії, про принципи і порядок організації роботи із зовнішнім консультантом і інші.

APP-Invest спеціалізується на супроводі бізнес процесів компаній здійснюють діяльність пов’язану з інвестиціями (по створенню об’єктів нерухомості, виробництв і т.п.), які здійснюють діяльність пов’язану з реалізацією будівельних-інвестиційних проектів.

Супровід будівельних інвестиційних проектів, включає ряд сфер діяльності з надання послуг компаніям працюючим в сфері інвестицій, які зводяться до забезпечення успішної реалізації проекту в цілому (тобто відповідно до встановлених параметрів).

Супровід інвестиційних проектів, може включати послуги пропонуємі APP-Invest:

 • функціональне представництво (фінансовий менеджмент, юридичне обслуговування і т.п.);
 • допомога в організації процесу виконання завдань за проектом;
 • планування, проектування, дослідні, конструкторські роботи за проектом;
 • організацію і проведення заходів в рамках реалізації інвестиційного проекту;
 • інжиніринг проекту;
 • виконання окремих доручень в рамках реалізації інвестиційного проекту;
 • представництво Замовника, Інвестора та інших учасників проекту;
 • та інші.

Обслуговування юридичних осіб і підприємців

Фахівці APP-Invest намагаються максимально полегшити роботу клієнтів, пов’язану з вирішенням юридичних питань в до судових та судових спорах, вирішенням питань бухгалтерського та податкового обліку, складання і здачі всієї існуючої звітності, а також вирішенням проблем кадрів фінансово-бухгалтерської та юридичної служби юридичних осіб.

В межах юридичного та бухгалтерського обслуговування, APP-Invest пропонує наступні послуги:

 • повне ведення бухгалтерського та податкового обліків юридичних осіб, формування та здача податкової, статистичної звітності та у фонди соціального страхування;
 • юридичний супровід юридичних осіб в до судових і судових суперечках і т.п.;
 • виконання окремих юридичних доручень як представник;
 • при необхідності відновлення бухгалтерського та податкового обліків;
 • податкове планування та оптимізація оподаткування, забезпечення правильного і своєчасного нарахування податків, спілкування з податковими органами від імені підприємства;
 • консультації з питань ведення бухгалтерського та податкового обліків юридичних осіб;
 • консультації з юридичних питань.

Послуги, що надаються APP-Invest дозволять клієнту компанії, максимально повністю, позбутися від вторинних і слабо керованих процесів.

APP-Invest, це команда кваліфікованих фахівців, що мають досвід роботи в будівництві, оптовій торгівлі, різного виду послуг, ведення зовнішньоекономічних контрактів, обслуговуванні підприємств з філіями (юридичному і фінансовому).

Повернення до змісту в статті:

Актуальні проблеми розвитку бізнесу в Україні

Причини проблем для бізнесу

Існує безліч причин прямим чином впливають на розвиток і формування українського бізнесу. Спробуємо їх згрупувати, у міру нагальністі:

 1. Пост кризовий стан економіки в цілому.
 2. Політична криза в Україні.
 3. Бездіяльність правоохоронних органів, які по суті стимулюють розвиток різних форм економічних злочинів.
 4. Недосконалість законодавства регулює питання в цілому.
 5. Загальна ментальність в поведінці і мисленні народонаселення України.
 6. Негативне ставлення до роботи і праці в Україні, що на практиці призводить до майже 100%-го спрацьовування ризиків пов’язаних з людським фактором.
 7. І інші.

В цілому, такий стан справ проглядається вже тривалий період часу і на жаль потенційних передумов для почергового вирішення проблем які виникли з періодом не додається.

Говорячи про економіку, звичайно, можна оцінювати такий стан усюди, навіть у найбагатшій державі, таким чином займаючи позицію критики. Але в системі з відсутніми позитивними зрушеннями, перераховані проблеми приймають більш гострий і соціально небезпечний характер.

Пост кризовий економічний стан

Пост кризовий стан економіки – не означає, що ніхто не може заробляти гроші. На практиці робота в країні є. Відбуваються певні рухи, розробляються проекти і т.д.. В цілому робота кипить, правда за неї не платять стільки скільки хотілося б. Методи вирішення проблеми – перехід на світові стандарти управління бізнесом і менше депресії…

Основною проблемою розвитку інвестиційного напряму, є відсутність гарантій повернення коштів. Така відсутність пов’язана з багатьма факторами, наприклад: з відсутністю на ринку стабільних компаній, які планують свою роботу на багато років; відсутність прозорості обліку організацій; політична нестабільність і постійні загрози дефолту, що ще гірше ніж дефолтний стан економіки; цілком стабільний і розвиваємий з боку держави, розвиток рейдерства, яке в основному і захищає сама держава.., і інші.

Слід зазначити, що багато іноземних корпорацій звичайно присутні на ринку України. Деякі навіть цілком успішно розвиваються.

Системну загрозу для держави, представляє послідовний розвал правоохоронної і судової системи. Швидкий доступ до правосуддя, відновлення довіри і юридичної спроможності основних структурних державних органів, буде істотною зрушення в питаннях пов’язаних з відновленням економічного потенціалу і економіки в цілому.

Про інвестиційний потенціал

Інвестиційний потенціал в Україні також присутній. Так чи інакше український ринок досить ємний і потенційно цікавий за рахунок досить великого населення. Важливим фактором для стимулювання інвестицій в найближчий час, буде грати купівельна спроможність населення. Але на жаль, великих успіхів тут немає, вона також повільно але впевнено падає. В результаті, український ринок втрачає свою інвестиційну привабливість.

Втрата інвестиційної привабливості та купівельної спроможності населення, призводить до своєрідного “замкнутому колі”. По скільки інвестицій ставати менше, що знижує добробут населення, а зниження добробуту зменшує інтерес потенційних інвесторів, а відповідно і зменшує їх число.

Правові фактори мають не останнє значення в питаннях формування інвестиційного клімату держави. Можливість відстояти свої права, захистити своє майно і недоторканність до нього, повинні бути нормою і повсякденною буденністю а не навпаки.

Державний устрій, також має сприяти розвитку бізнесу на приватному рівні і в формах державно-приватного партнерства, при цьому забезпечуючи інтереси інвесторів, кредиторів, місцевих юридичних осіб та підприємців.

Ефективне управління як спосіб поліпшення ситуації

При правильному управлінні, держава може розірвати це замкнене коло. Для цього потрібна так звана “політична воля” і гарантії. Для вирішення таких проблем, існують міжнародні програми, донори, інвестиційні фонди. Але держава, має гарантувати інвестору безпечну роботу на території України. Гарантії не полягають в політичних гаслах або обіцянках. По суті, досить лише забезпечити справедливий Суд, який перестане співпрацювати з рейдерами або йти на поводу у політичних партій.

Як, висновок, можна сказати, що забезпечивши інвестора швидким і не упередженим Судом, держава отримає доступ до нових фінансових можливостей і зможе подолати проблеми які повстали перед ним.

Повернення до змісту в статті: