Управління проектами

Про управління проектами

APP-Invest здійснює професійну діяльність пов’язану з управлінням інвестиційними проектами.

Управління проектом – це діяльність компетентної особи, спрямована на досягнення цілей проекту (організаційна, стратегічна, планування, контроль, інжиніринг, управління термінами і вартістю і т.п.).

Ефективність управління в цілому, оцінюється виключно отриманим результатом щодо основних цілей в системному взаємозв’язку з основними показниками: вартістю, якістю, часом.

Управління здійснюється “керуючим впливом”, адміністративним способом і носить правовий (юридичний характер) за рахунок створення приписів, наказів та інших актів, в рамках встановлених Законодавством. Суб’єктом управління завжди є фізична особа: власник, керівник, адміністратор, менеджер. Ефективність керуючого впливу можна оцінити основними показниками: вартістю, якістю, часом.

Об’єкт управління. Управлінню підлягають ресурси (трудові, фінансові, матеріальні), правові системи які регулюють правовідносини (корпоративні, трудові та господарські відносини), стратегічні, тактичні, політичні питання щодо діяльності організації, завдання, проекту.

Позасистемне управління

Існують системи управління які знаходяться поза юридичного поля, засновані на усних домовленостях сторін. У таких випадках для оцінки результату істотне значення, незалежно від основних показників, має задоволеність Замовника результатом.

У той же час, позасистемні події можуть мати глобальний вплив на проект в цілому. Відносно незначних подій цієї системи може спрацьовувати всім відомий “ефект доміно” який приводить до істотних наслідків. Тобто за формою і змістом позасистемні елементи які підлягають управлінню нагадують так звані ризикові події.

Мабуть найбільш ефективною системою управління елементами які знаходяться поза проектною системою управління, є включення їх в систему процесу управління ризиками проекту, розглядаючи як позитивні так і негативні сторони від настання ризикових подій, навіть якщо шанс їх настання 100%.

Ефективність управління такою системою, як і будь-якої іншої при управлінні проектом – визначається результатами в реальному житті, а саме критеріями відповідності до поставлених проектним завданням.

Процеси управління

Під процесами розуміють сукупність взаємопов’язаних заходів спрямованих на досягнення певних цілей загальної бізнес системи.

Управлінню підлягає система процесів існуючих в реальному житті, або системи процесів у вигляді цілей, завдань спрямованих на створення нової цінності в майбутньому (у вигляді проекту або програми).

У будь-якому випадку, об’єктом управління, є конкретна мета і результат який бажають отримати ініціатори проекту.

В рамках проектного управління можна розглядати такі процеси:

 • управління цільовим завданням, стратегією, цілями, загальними завданнями;
 • управління якістю;
 • інжиніринга проекту;
 • контролю та реалізації;
 • планування;
 • управління ризиками і безпекою;
 • управління вартістю і закупівлями;
 • управління ресурсами;
 • юридичний і корпоративний;
 • управління комунікаціями і персоналом;
 • управління ризиками;
 • маркетингу, реклами;
 • та інші.

Управління якістю проекту (в т.ч. цільової завданням проекту).

Найчастіше ініціатори проекту встановлюють свою мету у вигляді “ідеї”. У зв’язку з чим, спочатку неправильно сформована задача, підміна ініціатором цілей, переоцінка потенціалу або інші помилки, по суті роблять реалізацію ідеї безглуздою і провальною.

На підставі сформованого цільового завдання здійснюється діяльність (розробка планів і процедур, контроль і т.п.) спрямована на забезпечення виконання поставленого завдання у зазначеній формі, змісту та якісті.

Таким чином, Управління якістю проекту включає в себе 2 види робіт:

 1. Визначення параметрів якості, включаючи розробку системи характеристик продукції, товарів, робіт і стандартів якості, які покликані забезпечити задоволеність Замовника і реалізацію проекту відповідно цілям і завданням;
 2. Розробку процедур та інструкцій для контролю якості та їх виконання.

Стратегічне управління

Стратегічне управління – має під собою на увазі вироблення стратегій, їх розподіл у часі для формування потенціалу успіху організації (програми або проекту) і забезпечення стратегічного контролю за реалізацією намічених стратегій.

Стратегія, представляє з себе генеральний план послідовних дій виконуванних організацією, оцінку і визначення основних пріоритетів, ризиків, ресурсів, проблем і інструментів, необхідних для досягнення цілей, що стоять перед організацією (проектом. програмою).

Стратегічна діяльність, по суті представляє з себе три основні функції: планування стратегії; аналіз і узагальнення загальної ситуації відповідає обставинам, що відбувається в реальному житті з підприємством або проектом; складання стратегії, вироблення на підставі її доручень, юридичних приписів та рекомендацій.

Інжиніринг

Інжиніринг – процес який включає в себе заходи з аналізу; проектно-конструкторської, науково-аналітичної, виробничої діяльності; а також вироблення конкретних рекомендацій, що дозволяє поліпшити початково узгоджений результат встановлений ініціатором проекту.

Процес контролю

Процес контролю – є сукупністю адміністративних, організаційних, господарських дій, спрямованих на забезпечення виконання та реалізації поставлених цілей і завдань, в певних і узгоджених рамках (вартісті, чвсі, якісті).

Процес планування

Процес планування – відокремлений процес, що полягає в розробці планів, проектної документації і т.п. які містять конкретні параметри часу, якості робіт та витрат, для забезпечення виконання завдань. До планування, можна віднести розробку проектної документації, план виконання робіт, розробку технічних завдань і т.п..

Управління термінами (строками)

Управління термінами (строками) – процес який включає в себе заходи з аналізу, моніторингу робіт, завдань, планів, для забезпечення виконання їх, у відповідність з наміченим планом (проектом, стратегією і т.п.).

Управління вартістю

Управління вартістю – процес включає роботи пов’язані з бюджетом організації або проекту, управлінням статтями витрат і контролем за витрачанням коштів, порядку їх оплати, моніторингом фінансових операцій організації, оптимізацією фінансових схем, фінансову та податкову звітність і т.п..

Управління ресурсами

Управління ресурсами – процес який включає в себе планування, контроль, моніторинг, організаційні заходи пов’язані із забезпеченням ресурсами організації або проекту (трудовими, матеріальними і т.п.), в тому числі питання пов’язані з логістикою

Управління персоналом

Управління персоналом – процес який включає в себе планування систем мотивації, організаційні заходи, кадрову роботу, планування трудового розпорядку і адміністративно-функціональний розподіл повноважень між співробітниками організації або проектної команди для ефективного здійснення трудової діяльності співробітниками компанії, спрямованої на досягнення цілей і завдань діяльності

Управління комунікаціями та інформаційними технологіями (ІТ)

Управління комунікаціями та інформаційними технологіями (ІТ) – процес який забезпечує роботу всієї бізнес системи і взаємодії функціональних підрозділів між собою, обмін інформації необхідної для виконання функцій і завдань, а також розвитку.

Комунікація як важливий фактор, передбачає формування системи взаємовідносин, в якій із загального обсягу інформації, підрозділи виділяють для обміну тільки ту, і в необхідному обсязі, яка необхідна для прийняття рішень які сприяють досягненню встановлених цілей. Також важливе значення має швидкість обміну і міжособистісна взаємодія суб’єктів обміну інформацією між собою.

Інформаційні технології, допомагають істотно прискорити процеси комунікації, отримання, формування та обміну інформацією. Завданням сучасного бізнесу, є системне поліпшення і вдосконалення ІТ систем та технологій використовуваних бізнесом.

Управління ризиками

Управління ризиками – процес моделювання і оцінки ризикових подій в майбутньому, для вироблення планів і систем зменшення негативних наслідків пов’язаних з настанням ризикової події.

Ризикова подія, передбачає наступ позитивних або негативних наслідків. В основному, оцінці підлягають негативні ризики, тому що вони можуть істотно вплинути на основні показники ефективності діяльності організації і досягнення основних цілей і завдань.

Управління закупівлями

Управління закупівлями – процес включає аналіз, оцінку пропозицій, проведення відкритих конкурсів і тендерів, розробку графіків поставок і порядку оплати, і т.п. для забезпечення основного процесу необхідними ресурсами, продуктами, послугами, фахівцями, роботами і т.п .. Закупівлі можуть включати закупівлю матеріалів, виробів, обладнання, робіт, послуг.

Процес реалізації

Процес реалізації – процес послідовного виконання намічених цілей і завдань. До реалізації можна віднести будівництво, виробництво (виробничий цикл) і т.п..

Управління безпекою

Управління безпекою – процес який полягає в оцінці можливостей для настання негативних подій пов’язаних з вчиненням злочинів чи цілеспрямованого шкоди організації, – фізичними і юридичними особами, органами влади, службовими особами і т.п., а також розробки систем захисту від таких негативних подій.

Юридичний і корпоративний

Юридичний і корпоративний – процес створення нормативних актів і розпоряджень які регулюють відносини учасників підприємства і його власників; приведення підприємства у відповідність до вимог місцевого законодавства, в тому числі шляхом регулювання внутрішньої структури організації або отримання, ліцензій, дозволів і т.п..

Маркетинг і реклама

Маркетинг і реклама – процес передбачає оцінку, аналіз, планування, організацію та проведення заходів, для створення сприятливого та впізнаваного образу організації або її продукту.

Етапи та стадії інвестиційного проекту

Структура інвестиційного проекту може бути розділена на базові відрізки які мають специфічні характеристики і унікальні завдання, властиві для конкретного періоду реалізації проекту.

У більшості випадків, інвестиційний проект розбивають в наступних варіантах:

 • поетапно: початок, реалізація, завершення і в залежності від інвестування: передінвестиційний, інвестиційний;
 • за стадіями: ініціалізації, передпроектна, проектна, реалізації, завершальна і т.п..

Для організації управління проектом, постадийний і поетапний поділ проекту може застосовуватися одночасно.

Об’єкти управління

Незалежно від бізнес – діяльності і власного бажання, управлінець (керівник або власник), здійснюють управління зазначеними процесами.

Вартість управління це важливий показник в рамках інвестиційного проекту. Стаття витрат на управління проектом по ходу його реалізації, становить значну вартість від загального бюджету проекту.

У випадку з малим бізнесом (проектами до 500.000 дол. США), при відсутності бюджету, управління більшістю процесів здійснює безпосередньо керівник проекту (відповідальна особа). У зв’язку з чим, якість управління залежить від його особистого рівня навичок, компетенції та знань які дозволяють здійснювати такий вид діяльності.

Для середніх і великих проектів, керівник проекту залучає фахівців за напрямом або спеціалізовані компанії за окремими видами діяльності. Від рівня знань, навичок і компетенції виконавця процесу, істотно залежить цільової результат проекту або програми.

Розгляд вартості управління для малих проектів практично не має сенсу, оскільки вона може досягати більше ніж 50% від вартості проекту в цілому. У міру зростання загальної вартості проекту сумарні витрати на управління в цілому, можуть мати відносно невисокий показник щодо загальної вартості і знаходиться в межах 10%.

Ефективність управління оцінюється в системі якість-ціна-строки це ключовий показник формує розуміння про його успішності.

Залежно від регулюємих систем і завдань, існують різні відокремлені види управління, наприклад такі як “Проектне управління”, “Менеджмент”, “Адміністрування” і т.п., що включають в себе систему принципів, використовуваних інструментів і підходів до вирішення поставлених цілей і задач.

APP-Invest здійснює управління проектами на експертному і процесом рівнях. Для малих проектів, компанія надає послуги у формі експертного консультування.

Повернення до змісту в статті:

Залишити відповідь